Open 8am to 4.30pm
Monday to Friday
02 6578 7290
council@singleton.nsw.gov.au

12-14 Queen Street
Singleton NSW 2330

PO Box 314
Singleton NSW 2330